Priests

Fr.Roy Vayalikkodath

Phone(Off.) : 9535461932
E-mail (Personal): ajeshenai@gmail.com
Current Parish: Rudrakshipura Divya Sadana