Priests

Fr. Thomas Thennattil

Phone(Off.) : 7349335300
E-mail (Personal): thennad@hotmail.com,19thomas@gmail.com
Current Parish: Ragimuddanahalli Gulabi Sadana
Address: Jyothiir Vikasa Centre, Hosaholalu P.O., Honnammanakatte, H.D. Kote, Mysore Dt., Karnataka- 571 114