Gulabi Sadana, Ragimuddanahalli

Parish: Gulabi Sadana, Ragimuddanahalli
Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Ragimuddanahalli
Patron: Little Flower
Parish Vicar: Msgr. Thomas Thennattil Augusthy
Email: thennad@hotmail.com, 19thennattil66@gmail.com
Address: Gulabi Sadana, Ragimuddanahalli, Chinakurli, Mandya Dt.
Pin: 571 455
Phone: 7349335300
Mass Timings: Week Days: 6.45am
Sunday: 7am