Nirmala Nivasa, Cheeckanahalli

Parish: Nirmala Nivasa, Cheekanahalli
Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Cheeckanahalli
Parish Vicar: Fr. Thomas Kumblanthanath MST
Email: kumblanthanath@yahoo.co.in
Address: Nirmala Nivasa, Cheekanahalli, Halebeedu, Pandavapura Tk., Mandya Dt, Karnataka
Pin: 571 434
Phone: 9632997827
Mass Timings: Week Days: 7am
Sunday: 7.30am