Divya Sadana, Rudrakshipura

Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Rudrakshipura
Parish Vicar: Fr. Roy Ouseph Vailikkodath
Email: fr.ousephroy@gmail.com
Address: Divya Sadana, Rudrakshipura, Somanahalli - Maddur Tk, Mandya Dt, Karnataka,
Pin: 571 429
Phone: 8281779778
Mass Timings: Week Days : 6.15am
Sunday : 7am