Jyothir Vikasa Social Service Centre, Mandya Town

Parish: Jyothir Vikasa Social Service Centre
Forane/Zone: Mandya Mandya
Place Name: Mandya Town
Patron: Jesus Christ
Parish Vicar: Fr. Leo Edayadiyil
Email: leoedayadiel@gmail.com
Address: Jyothir Vikasa Social Service Centre Vivekananda Nagar, 1st Cross, F Block, Near Holalu Circle, Chikmandya Kere, Mandya
Pin: 571 401
Phone: 8547671750