Holy Trinity Church, Indira Nagar

Parish: Holy Trinity Church, Indira Nagar
Forane/Zone: St. Alphonsa Forane Church Sulthan Palaya
Place Name: Indira Nagar
Patron: St. Sebastian
Parish Vicar: Fr. Shijo Kodakkathanathu
Email: shijokovc@gmail.com
Address: Holy Trinity Church St. Sebastian Sadan, 9/1, 3rd Phase, 6th Main, Domlur, Bangalore – 560071
Pin: 560029
Phone: 7406890140
Mass Timings: Sunday: 5pm