St.Joseph Church, Sarjapura

Parish: St. Joseph Church, Sarjapura
Place Name: Sarjapura
Patron: St. Joseph
Parish Vicar: Fr. Joseph Thekkeparavelil OCD
Email: bijojosephcarmel@gmail.com
Address: St.Joseph Church C/o Vailankanni Matha Church Yamare Village, Sarjapura Hobli, Anekal Taluk, Bengaluru
Pin: 562125
Phone: 8289840004
Mass Timings: Week Days : 6am
Sunday : 10am