St. Mary's Church, Thandavapura

Forane/Zone: Infant Jesus Cathedral Church Mysore, Hinkal
Place Name: Thandavapura
Parish Vicar: Fr. Renny Malana CMI
Email: rennymjohn@yahoo.com
Address: St. Mary's Church C/o St. Paul's Carmel Thandavapura P.O, Nanjangu Tq, Mysore Dt, Karnataka
Pin: 571325
Phone: 9483762120
Mass Timings: Week Days:6.45am
Sunday: 7.30am