St. Chavara Church, Gundalpet

Parish: Gundalpet
Forane/Zone: Infant Jesus Cathedral Church Mysore, Hinkal
Place Name: Gundalpet
Patron: St. Kuriakose Elias Chavara
Parish Vicar: Fr. Antony Kunnappally CMI
Email: kunnapallyantony@gmail.com
Address: St. Chavara Church, P.B. No.: 9, Gundalpet, Karnataka
Pin: 571111
Phone: 9847852010
Mass Timings: Week Days: 6.45am
Sunday : 8am