St. Mary's Church, Ramamurthinagar

Parish: St. Mary's Church VC, Ramamurthinagar
Forane/Zone: St. Alphonsa Forane Church Sulthan Palaya
Place Name: Ramamurthinagar
Patron: St. Mary
Parish Vicar: Fr.Clement Kodakalil V C
Assistant Vicar2: Fr. Jomon Kaippadakkunnel VC
Established Year: 2008
Email: clementkvc@gmail.com,jomonachen@gmail.com
Address: St. Mary's Church,Marian Nagar,Jinke Thimmana Halli,Varanasi Road, Ramamurthinagar,Bengaluru
Pin: 560 036
Phone: 9497389831,9496800804
Mass Timings: Week Days : 5.30pm
Sunday : 7am, 9.15am 5.30pm(English)
Catholic Families: 206
Catholic Population: 1300